BDS

Boycott, Divestment, Sanctions (BDS)

BDS, ofwel ‘Boycott, Divestment, Sanctions’, is een wereldwijde campagne op initiatief van de Palestijnse ‘Civil Society’ (2005). Deze campagne wordt gezien als middel om Israël onder druk te zetten om de rechten van de Palestijnen te respecteren en het internationaal recht na te leven.

G4S
In Utrecht ondersteunt U4P de campagne tegen G4S. G4S is de grootste beveiligingsfirma ter wereld. G4S is actief in meer dan 120 landen en telde in 2010 meer dan 625.000 werknemers. G4S is naar eigen zeggen de tweede grootste privé-werkgever ter wereld.
Sinds 2009 werkt het bedrijf onder de naam G4S. G4S beveiligt o.a. bedrijven in bezet gebied, verleent diensten aan de checkpoints en bouw van de illegale Apartheidsmuur. Ook is zij betrokken bij de rechteloze detentie van kinderen, en bij martelingen in Israëlische gevangenissen.

Volgens vele uitspraken van de Verenigde Naties, het Internationaal Gerechtshof en het Internationale Russell Tribunaal zijn dat mensenrechtenschendingen en/of schendingen van het internationaal recht.

Tot nu toe hebben onze activiteiten geleid tot beëindiging van de samenwerking tussen ABVA KABO en G4S.

Andere BDS activiteiten
Met succes heeft Utrecht4Palestina in het verleden actie gevoerd tegen aanbesteding van OV-consessies aan Veolia, een ander bedrijf wat zich schuldig maakt aan schendingen. Ook hebben we zeer actief bijgedragen aan de landelijke campagne van bewustwording van illegale waar in de schappen van Albert Heijn.

docP over G4S
bdsnederland.wordpress.com
BDS op Facebook


Buycott App

Handige gratis app om te helpen bij het boycotten van foute producten:
In te stellen naar eigen inzichten en voorkeuren.

Lees ook hier:
Hoe Israëlische producten te boycotten?


Internationaal recht

G4S maakt zich schuldig aan schendingen van het internationaal recht. Activiteiten op bezet gebied zijn in strijd zijn met de Vierde Geneefse Conventie. In een groot aantal resoluties hebben de Verenigd Naties de bezetting veroordeeld. Israël legt steeds deze resoluties en uitspraken van het Internationaal Gerechtshof naast zich neer.
Het Internationale Russell Tribunaal heeft in 2011 geconcludeerd dat Israël in de bezette Palestijnse gebieden een apartheidsbeleid voert. Apartheid is een misdaad tegen de menselijkheid.


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het Platform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft in januari 2012 een Referentiekader uitgegeven. In het hoofdstuk over mensenrechten staat:
“Geen betrokkenheid bij of (indirecte) bijdrage leveren aan mensenrechtenschendingen;
waar schendingen dreigen of zich voordoen, inspanning leveren om schendingen te voorkomen of schade te compenseren;
een actief beleid voeren dat risico’s in kaart brengt en tijdig aanpakt; (…) ”

De VN Principes voor bedrijfsleven en mensenrechten worden bekrachtigd in de (bredere) OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Ook ISO 26000 legt sterke nadruk op naleving en daarnaast op bevordering van de mensenrechten. Enkele belangrijke elementen in deze richtlijn zijn:
• in oorlogssituaties of het ontbreken van goed bestuur: extra alert zijn op naleving van mensenrechten en geen voordeel halen uit de situatie;
• een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van kwetsbare groepen, minderheden en vrouwen;
• adequate basisvoorzieningen respecteren en waar mogelijk helpen realiseren.”


Comments are closed.